Shromáždění

Shromáždění 13.11.2022

Tímto si vás dovolujeme pozvat na další Shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se uskuteční v neděli 13. 11. 2021 v 19.00 v sále Restaurace Maxim v Praze – Třeboradicích.

Neděle je pro nás velmi netypická, ale bohužel ve všední den nedokážeme prostory zajistit.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva o činnosti za posledních 12 měsíců
  4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka + přehled dlouhodobě platných usnesení
  5. Výtahy – kompletní výměna elektrické a elektronické výzbroje
  6. Fotovoltaika – možnosti a směřování, zatím společné prostory
  7. Společné prostory – nepřádek a úklid na stáních, v kočárkárnách a sportovkách
  8. Různé a diskuze

Podklady a diskuze k jednotlivým bodům programu budou k dispozici zde na webu www.cakovice920.cz po přihlášení.

Dovoluji si vás také naléhavě požádat, abyste v případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocnili osobu, která vás na schůzi zastoupí (partnera/rku, souseda, člena výboru). Předejdeme tak situaci, kdy Shromáždění vlastníků nebude usnášeníschopné a schůze se nebude moci konat. Pověřená osoba musí mít plnou moc s sebou při vstupu na Shromáždění. Vzor plné moci je přiložen k tomuto dopisu.

Občanský zákoník vyžaduje mít plnou moc i u bytů, které jsou ve společném jmění manželů.

 Pokud jste už dříve udělili trvalou plnou moc mezi spoluvlastníky, výbor toto eviduje a není to znovu nutné. Příslušné plné moci jsou uvedeny v evidenčním listu.

Spoluvlastníci s ideálními polovinami musí podepsat plnou moc oba; pro osobní účast na Shromáždění musí být přítomni oba tito spoluvlastníci nebo si vzájemně podepsat plnou moc.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, prosím, kontaktujte výbor SVJ na adrese vybor[zavinác]cakovice920.cz .