Shromáždění

Shromáždění 17.6.2020

Tímto si vás dovolujeme pozvat na další Shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se uskuteční ve středu 17. 6. 2020 v 19.00 v sále Restaurace Maxim v Praze – Třeboradicích.

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o činnosti za posledních 12 měsíců
 4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka + přehled dlouhodobě platných usnesení
 5. Výměna měřičů energií v bytech – teplá a studená voda, teplo
 6. Plynová kotelna – projekt
 7. Čištění fasády
 8. Závlaha stromů v létě
 9. Pojistka domu
 10. Povinnosti plynoucí ze zákona o bezpečnosti práce – zřejmě pouze informační bod
 11. Různé a diskuze

Body 6 a 7 nemusí být v daném pořadí. Závísí na časových možnostech dodavatelů, kteří se zúčastní Shromáždění.

Podklady a diskuze k jednotlivým bodům programu budou k dispozici zde na webu www.cakovice920.cz po přihlášení.

Dovoluji si vás také naléhavě požádat, abyste v případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocnili osobu, která vás na schůzi zastoupí (partnera/rku, souseda, člena výboru). Předejdeme tak situaci, kdy Shromáždění vlastníků nebude usnášeníschopné a schůze se nebude moci konat. Pověřená osoba musí mít plnou moc s sebou při vstupu na Shromáždění. Vzor plné moci je přiložen k tomuto dopisu.

Občanský zákoník vyžaduje mít plnou moc i u bytů, které jsou ve společném jmění manželů.

 Pokud jste už dříve udělili trvalou plnou moc mezi spoluvlastníky, výbor toto eviduje a není to znovu nutné. Příslušné plné moci jsou uvedeny v evidenčním listu.

Spoluvlastníci s ideálními polovinami musí podepsat plnou moc oba; pro osobní účast na Shromáždění musí být přítomni oba tito spoluvlastníci nebo si vzájemně podepsat plnou moc.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, prosím, kontaktujte výbor SVJ na adrese vybor[zavinác]cakovice920.cz .