Shromáždění

Shromáždění 20.4.2016

Tímto si vás dovolujeme pozvat na další Shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se uskuteční ve středu 20. 4. 2016 v 19.00 v sále Restaurace Maxim v Praze – Třeboradicích.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Zpráva o činnosti za posledních 12 měsíců
  4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka + přehled dlouhodobě platných usnesení
  5. Změna stanov – diskuze, úpravy a schvalování
  6. Kontejnery okolo domu – diskuze o situaci a možných řešení; případné schvalování změn
  7. Vyúčtování budování manipulační plochy a naložení s proplacenými prostředky
  8. Různé a diskuze

Podklady a diskuze k jednotlivým bodům programu jsou/budou k dispozici zde na webu www.cakovice920.cz po přihlášení. Podklady samotné lze najít také na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

Dovoluji si vás také naléhavě požádat, abyste v případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocnili osobu, která vás na schůzi zastoupí (partnera/rku, souseda, člena výboru). Předejdeme tak situaci, kdy Shromáždění vlastníků nebude usnášeníschopné a schůze se nebude moci konat. Pověřená osoba musí mít plnou moc s sebou při vstupu na Shromáždění. Vzor plné moci je přiložen k tomuto dopisu.

S novým občanským zákoníkem platí povinnost mít plnou moc i u bytů, které jsou ve společném jmění manželů.

 Pokud jste už dříve udělili trvalou plnou moc mezi spoluvlastníky, výbor toto eviduje a není to znovu nutné. Příslušné plné moci jsou uvedeny v evidenčním listu.

Spoluvlastníci s ideálními polovinami musí podepsat plnou moc oba; pro osobní účast na Shromáždění musí být přítomni oba tito spoluvlastníci nebo si vzájemně podepsat plnou moc.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, prosím, kontaktujte výbor SVJ na adrese vyborp[zavinác]cakovice920.cz .