Shromáždění

Shromáždění 24.4.2019

Tímto si vás dovolujeme pozvat na další Shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se uskuteční ve středu 24. 4. 2019 v 19.00 v sále Restaurace Maxim v Praze – Třeboradicích.

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o činnosti za posledních 12 měsíců
 4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka + přehled dlouhodobě platných usnesení
 5. Volba výboru, nové funkční období
 6. Volby náhradníků do výboru, budou-li
 7. Odměny výboru, valorizace
 8. Výměna odvzdušňovacích ventilů na stoupačkách topení – informační bod, v kompetenci výboru
 9. Výměna regulačních ventilů teplé vody v suterénu
 10. Izolace rozvodů tepla a teplé vody v suterénu
 11. Závlaha stromů v létě
 12. Plynová kotelna – úvodní informace, možnosti, diskuze – mimo pořadí, dle dostupnost zástupce dodavatele
 13. Různé a diskuze

Podklady a diskuze k jednotlivým bodům programu budou k dispozici zde na webu www.cakovice920.cz po přihlášení. Podklady samotné půjde najít také na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

Dovoluji si vás také naléhavě požádat, abyste v případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocnili osobu, která vás na schůzi zastoupí (partnera/rku, souseda, člena výboru). Předejdeme tak situaci, kdy Shromáždění vlastníků nebude usnášeníschopné a schůze se nebude moci konat. Pověřená osoba musí mít plnou moc s sebou při vstupu na Shromáždění. Vzor plné moci je přiložen k tomuto dopisu.

Občanský zákoník vyžaduje mít plnou moc i u bytů, které jsou ve společném jmění manželů.

 Pokud jste už dříve udělili trvalou plnou moc mezi spoluvlastníky, výbor toto eviduje a není to znovu nutné. Příslušné plné moci jsou uvedeny v evidenčním listu.

Spoluvlastníci s ideálními polovinami musí podepsat plnou moc oba; pro osobní účast na Shromáždění musí být přítomni oba tito spoluvlastníci nebo si vzájemně podepsat plnou moc.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů, prosím, kontaktujte výbor SVJ na adrese vybor[zavinác]cakovice920.cz .